GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ DE LES NOSTRES FINQUES

GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ DE LES NOSTRES FINQUES

Actualment, el sector agrícola es troba en un estat de variabilitat molt important. La situació de pandèmia, la falta de matèries primes i les normatives que apareixen contínuament estan comportant una alta volatilitat en els preus del sector agrícola.

Les noves regulacions, cada cop més estrictes, ens obliguen a adaptar els nutrients que apliquem a les nostres finques.

Els adobs han patit una important pujada de preus i això ens obliga a ajustar molt bé els costos referents a la nutrició i que ens haguem de plantejar què és el realment necessari a aportar a les nostres finques.

Per aquest motiu, des de Suagro us plantegem solucions eficients per tal d’optimitzar al màxim la producció dels vostres camps.

 

CONEIXEU ELS FONGS FORMADORS DE MICORRIZES?
Resid MG és un bioestimulant microgranulat compost per un fong formador de micorrizes (Glomus iranicum var. tenuihypharum) desenvolupat especialment per a cereals.

Això ajuda a estimular el creixement del sistema radicular de les plantes, el qual millora l’eficiència en l’absorció d’aigua i nutrients, aconseguint així una major activitat fisiològica de la planta, l’augment del rendiment del cultiu i la qualitat del gra.

A més a més, al tenir un major creixement radicular, això comporta un major volum del sòl explorat per les arrels, millora la porositat i l’estructura del sòl.

A part de contribuir a reduir els efectes de la compactació del sòl, en finques on existeixen problemes de bloqueig de nutrients, Resid MG també ajuda a solubilitzar alguns nutrients, com el fòsfor, i així facilitar que aquest estigui disponible per a la planta.

 

CONEIXEU ELS BACTERIS FIXADORS DE NITROGEN?

BlueN és un biofertilitzant de nitrogen compost pel bacteri endòfit Methylobacterium symbioticum, que proporciona nitrogen a la planta de forma natural. El producte entra en la planta a través dels estomes de les fulles en estat de desenvolupament i colonitza ràpidament les fulles
de la planta, convertint-les en el seu hàbitat. Aquestes fixen el nitrogen atmosfèric i fan que sigui disponible per a la planta.

Aquest producte pot comportar un augment de la rendibilitat dels cultius, produint un estalvi en la fertilització nitrogenada i gestió diferenciada del nitrogen subministrat al cultiu, ja que hi ha un flux constant de nitrogen a la planta. També ens pot aportar un millor maneig de la fertilització de la finca, sobretot en zones vulnerables, on ens trobem amb límits d’aplicació.

A diferència de la fertilització tradicional que provoca creixements sobtats de la planta, BlueN proporciona una absorció de nitrogen de forma continuada durant tot el cicle del cultiu, reduint de forma considerable el risc d’ajagut.

BlueN té registre per agricultura ecològica i orgànica.

 

COM S’APLIQUEN AQUESTS PRODUCTES?

Resid Mg es pot utilitzar des del moment de la sembra fins als estadis inicials del cultiu. Es pot aplicar juntament amb la llavor o per damunt del cultiu un cop ja emergit.

BlueN és una producte d’absorció via foliar i és compatible amb la majoria d’herbicides, insecticides i fungicides del mercat. El moment d’aplicació és des de finals d’afillolament, quan la planta ja presenta un desenvolupament foliar considerable.